Jaký je běžný průběh exekučního řízení?

Exekuční řízení je zahájeno dnem, kdy návrh na nařízení exekuce došel exekutorovi, který následně žádá soud o pověření provedením exekuce – soud pověří exekutora provedením  exekuce. Na základě tohoto pověření postihuje exekutor majetek povinného pomocí exekučních příkazů, a to zejména srážkami ze mzdy a jiných příjmů, prodejem movitých věcí a nemovitostí, prodejem podniku, zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech, atd.

Exekuční řízení je ukončeno v případě vymožení pohledávky, na návrh oprávněného nebo z důvodu nemajetnosti. Vše může trvat od několika měsíců až let v závislosti na objektivních skutečnostech vztažených ke každé konkrétní exekuci. Riziko exekuce, jak už bylo řečeno, tak nemusí být ani tak v exekuci samotné, jako spíše v různých pokutách a poplatcích, které Vám po čas nesplácení, tedy i v průběhu exekučního procesu, budou často narůstat. 

Exekuce samotná Vám paradoxně ve většině případů ztíží splácení pohledávek. V praxi kombinace prováděných exekučních příkazů znamená, že nejste-li schopni splácet pohledávky pravidelně v dostatečné výši, budete postiženi také jinými prostředky k vymožení pohledávek, z nichž nejpalčivější bývá exekuce movitých věcí, blokace a inkaso z účtu, exekuce srážkami ze mzdy a exekuce nemovitosti, pokud nějakou vlastníte. Exekuce movitých věcí a nemovitostí (exekutor zabaví všechny cenné věci v místě Vašeho bydliště) v případě neuhrazení pohledávek končí dražbou, která je zásadně nevýhodná pro dlužníka!

 

Příklad, jak může exekuce proběhnout:

Dlužíte 100.000,- Kč z nespláceného úvěru a je proti Vám vedena exekuce. Váš příjem je nízký a exekutor strhává např. 2.000,- Kč měsíčně, což nestačí ani na penále a pokuty za nesplácení úvěru. Exekutor tedy přistupuje k zabavení movitých věcí, přičemž je na vás, abyste prokázali, zda jste nebo nejste jejich vlastníkem. Tyto věci následně prodá v dražbě za zlomek ceny, která celkovou výši exekuce ani zdaleka nepokryje. Přistupuje tedy k dražbě bytu, který vlastníte, ten je samozřejmě již od začátku exekuce zablokován pro případný prodej, takže i v případě, že byste měli kupce, prodat ho nemůžete. Byt má odhadní cenu dejme tomu 800.000,- Kč Vyvolávací cena v prvním kole dražby je na dvou třetinách odhadní ceny, v druhém kole na polovině odhadní ceny. Opět dejme tomu, že nemáte štěstí a nemovitost se vydraží v druhém kole za vyvolávací cenu (a stává se to poměrně často), výsledná dražební cena je tedy 400.000,- Kč. Z této ceny uhradí exekutor pohledávku věřitele – a počítejme, že exekuce trvá několik měsíců, smluvní úrok a pokuty se mohou vyšplhat na násobek dlužné částky, ale pro náš příklad počítejme, že se bude jednat o celkovou sumu nepřesahující 200.000,- Kč. Věřitel samozřejmě najímá k vymožení advokátní kancelář, předpokládejme, že její náklady budou cca 20.000,- Kč. Dále exekutor strhne z celkové částky náklady na provedení exekučních úkonů a odměnu za vymožení. Náklady se mohou pohybovat v řádech desetitisíců, počítejme cca 40.000,- Kč a odměna se vypočítává procentuálně z hodnoty vymožené částky, v tomto případě by se pohybovala kolem 30.000,- Kč v případě, že nemáte další dluhy přihlášené do dražby. Suma sumárum za určitých okolností ( v praxi velmi často) můžete z dlužné částky pohybující se kolem 100.000,- Kč přijít o movité věci, mít na několik měsíců obstavený účet a živořit a nakonec přijít o byt v hodnotě 800.000,- Kč s tím, že Vám zůstane cca 100.000,- Kč a to jen v případě, že na bytě nemáte např. hypotéku, kterou by banka přihlásila do exekučního řízení. Z výše uvedeného plyne, že je třeba exekuce rychle řešit a především:

NIKDY NENECHTE EXEKUCE NEMOVITOSTÍ DOJÍT AŽ DO DRAŽBY!

Provedením dražby, do které se samozřejmě přihlásí i další Vaši věřitelé, vzrostou celkové náklady exekuce tak, že ve velké části případů nedostanete z prodeje nemovitosti ani korunu, naopak ještě Vám zůstanou dluhy (ty totiž vydražením nezanikají)!